توضیحات

اين کتاب، نخستين کتابِ تأليفي به زبان فارسي، در حيطه‌ي پرورش بيان است که در آن تمرينات عملي و نُت¬نويسي موسيقايي، محوريتِ تام دارند. در واقع از طريق نُت¬نويسي ساده، محدوده¬هاي دقيق صدايي و کشيدگي آن‌ها تعيين شده و به ياري تمرينات، تئوري¬هاي موجود، جنبه‌ي عملي به خود گرفته¬ است. تمرينات مذکور، از جزء به کل، حرکت مي¬کنند و ماهيتي بسط¬يابنده و تصاعدي دارند. نکته‌ي ديگر اين‌که در کتاب حاضر از تئوري‌پردازي خودداري شده، چرا که تمرينات آن، بر اساس تئوري¬هاي بيان صحنه¬اي ـ به شکل فردي و گروهي ـ طراحي شده¬اند و برآمده از تجربيات عملي کارگاه بيان دوسالانه¬اي هستند که مؤلف کتاب ـ رضا شيرمرز ـ برگزار کرده است. هم‌چنين کتاب «فن بيان»، نوشته‌ي اونجلين مچلين، با ترجمه‌ي نويسنده‌ي اين کتاب، به نوعي پيش¬نياز تئوريکِ ورود به دنياي اين کتاب و تمرينات آن است و به همين دليل، اين دو کتابِ کاملاً مستقل، در يک مجموعه‌ي هم¬شکل ـ جلد نخست، ترجمه و جلد دوم، تأليف ـ به چاپ رسيده¬اند.