توضیحات

نمایش نامه ای 4 پرده ای ماجرا درموردجامعه ای است که فقیر و جاهل هستن به همین دلیل فریب وعده های سوداگری را میخوررند واموالشان به باد می رود