توضیحات

اين سفر در موقعيتی انجام می‌شود که آن منطقه و نواحی اطراف آن تحت کنترل طالبان بوده است و طالبان تا سه کيلومتری جرم محل اقامت نويسنده رسيده بودند. او پس از ديدار آرامگاه ناصرخسرو به کمک يک راننده محلی موفق می‌شود از منطقه عبور کرده و خود را به فيض آباد و سپس کندوز رسانده و به دوشنبه برگردد. در اين کتاب شرحی از وضعيت مزار ناصرخسرو همراه با اولين عکس‌ها از آرامگاه ناصرخسرو و يارانش آورده شده است. عکس‌های آرامگاه ناصرخسرو برای اولين بار در جهان در اين کتاب منتشر شده است