توضیحات

کتاب حاضر گزارشی است از آرای برجسته ترین متفکران ساختگرا در حوزه ی مطالعه ی ادبیات و نقد ادبی. نویسنده که خود در مقام یکی از مدرسان تراز اول زبان شناسی بریتانیا، سال هاست در حوزه ی مطالعات زبان شناختی ادبیات فعالیت دانشگاهی دارد، در این نوشته ی خود به دنبال آن است تا معلوم کند وجوه افتراق نقد ادبی ساختگرا با سایر نگرش ها در نقد ادبی چیست و از منظر ساختگرایی و بر پایه ی چه ملاک هایی باید به سراغ مطالعه ی ادبیات رفت.