توضیحات

کتاب حاضر برگردان درسنامه ای در حوزه میان رشته ای زبان شناسی و مطالعات ترجمه است. نویسنده کتاب با این هدف درسنامه خود را به رشته تحریر درآورده است تا بر پایه بدیهی ترین مبانی زبان شناسی به طرح نکات و مسائلی در ترجمه و مطالعه آن بپزدازد. این کتاب را می توان درسنامه ای کارآمد برای دانشجویان رشته زبان شناسی دانست که علاقمند به مطالعات ترجمه اند و مفید برای دانشجویانی در نظر گرفت که از حوزه مطالعات ترجمه به سراغ مبانی نظری رشته خود در فضای زبان شناسی آمده اند.