توضیحات

نان، نقدینه، مایه، تیله، پول مول، غنیمت، مال‌ومنال، جیفه ‌ی دنیوی، چرک کف‌دست، آب حیات: اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید، پول اهمیت دارد. در نظر مسیحیان، دوست داشتن منبع شر است. در نظر نظامیان، مایه‌ی جنگ است و در نظر انقلابیون، غل و زنجیر کارگر. راستی پول دقیقا چیست؟ یک کوه نقره، آن‌طور که فاتحان اسپانیایی قاره‌ی آمریکا تصور می‌کردند؟ یا لوح‌های گلی و کاغذی که پول کاغذی از آن حاصل شد؟ ما چگونه در جهانی که پول بیش از آنکه به چشم دیده شود، نامرئی است و کوچک‌تر از اعدادی است که روی صفحه‌ی کامپیوتر می‌توانیم ببینیم، زندگی کنیم؟ پول از کجا آمده است و به کجا می‌رود؟