توضیحات

مباحث كتاب در 28فصل سامان یافته به گونه‌ای كه تقریبا هر فصل آن به یك دوره مهم یا مقطع حكمروایی یك یا دو دودمان حكومتگر اختصاص دارد . مولف در مقدمه كتاب درباره ویژگی‌های این اثر می‌نویسد” : روزگاران ایران نگاه دیگری به تاریخ این سرزمین است ـ از آغاز تا امروز .در این نگاه تازه، دورنمای گذشته كوتاه و گذرنده است اما سرسری و شتابكارانه نیست، رویدادها به اجمال در بیان می‌آید اما بیان در حد ممكن از تامل خالی نیست . فرمانروایان از یاد رفته با خودكامگی‌ها، شكست‌ها و پیروزی‌هایشان در این نگرش در پی هم از پیش چشم عبور می‌كنند و در این عبور رستخیز گونه ـ كه مرور بر تاریخ است ـ سعی می‌شود تا كارهاشان تفسیر شود، خط سیر كردارهاشان دنبال گردد و نقش آنها در تمدن و فرهنگ ایران ارزیابی گردد .در نقل رویدادها، چون مجال بیان محدود است، این جا به همان اندازه كه تفسیر آنها را ممكن می‌سازد و معنی و جهت مسیر تاریخ ایران را باز نماید می‌بایست بسنده كرد .” كتاب با یادداشت‌های نویسنده، كتاب نامه و فهرست اعلام به پایان می‌رسد .