توضیحات

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد رمانی به زبان ایتالیایی ازاوریانا فالاچی ،نویسنده وخبر نگار ایتالیایی است که درسال 1975 منتشر شد این کتاب با زاویه دید اول شخص ودر قالب نامه ای از راوی داستان، یک زن جوان که گویا خود فالاچی است با جنینی که دررحم خودباردار است نوشته شده که فرزند نا زاده اش را از مصیبتهای دنیا وبی رحمی آن آگاه می سازد