توضیحات

کتاب معماری اسلامی نوشته‌ی روبن هیلن برند برای نخستین بار در سال 1994 منتشر شد. نویسنده‌ی کتاب درباره‌ی این کتاب می‌نویسد: «کتاب حاضر فقط دیگاه یک فرد درباره‌ی معماری اسلامی را در برمی‌گیرد و ادعایی درباره خلاصه کردن دیدگاه‌هایی که درباره همین موضوع مورد قبول واقع شده‌اند، ندارد. بدیهی است که گام نهادن در راه تلاش و تمرین، قطعا بدون فایده نخواهد بود. شاید مهم‌ترین فایده‌ی آن بروز تدریجی و متناوب مطالب و انگاره‌ها و فرامحلی شدن کیفیت آن‌هاست. بر همین اساس است پراکندگی برخی از مطالب در متن کتاب نظیر یادآوری مداوم این موضوع که دین اسلام، و جامعه ویژه‌ای که پدید آورد، توانست فواصل زمانی و مکانی را به سادگی درنوردد. فایده‌ی دیگر این روش بررسی، که علیرغم شخصی بودن آن، ارزش گفتن را دارد، این است که هنگام مواجهه با چنین کمیت و تنوعی از آثار، حفظ درجه ثابتی از بی‌طرفی کامل غیر ممکن است. انسان نمی‌تواند در برابر همه‌ی آن‌ها به طور یکسان احساس شیفتگی کند. به همین دلیل، در انتخاب بناهای دلخواهم برای بحث مورد نظر؛ در حد معقولی احساس آزادی کردم.»