توضیحات

صادق هدایت در جوانی گیاه خوارشد وکتابی در مورد فوائد گیاه خواری نوشت اوتاپایان عمرگیاه خوار ماند اوهمواره از خوردن گوشت پرهیز میکرد ودر پاسخ در خواست دوستانش مبنی بر خوردن گوشت می گفت :من این لاشه ها و مردارهای رو به متلاشی شدن را نمیخورم . این کتاب به برهان های گیاه خواری می پردازداین کتاب به بررسی صنعت بی رحمانه تولید گوشت ونکات ظریفی ازآن می پردازدکه مردم به آن نمی اندیشن دراین کتاب صادق هدایت نقل قول های ازبزرگان گیاه خوار گرد هم آورده است که خواندن آن ها خالی از لطف نیست