توضیحات

فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن کتابی در شرح حال و معرفی اجمالی بیش از هزار تن از شاعران و نویسندگان قرن حاضر است.فرهنگی که پیش رو دارید، برآمد یک سال و نیم کوششی است که در راه فراهم آوردن نام و آثار بزرگان سخن معاصر بزرگان سخن معاصر فارسی به کار گرفته شده است.

دانستنی است که اگر خواسته می‌شد نام همه شاعران و نویسندگان و مترجمان و روزنامه‌نگاران معاصر که در مراجع و فرهنگ‌ها و تذکره‌های مربوط به شهرهای ایران آمده در این مجموعه گرد آورده شود… .