توضیحات

«فرهنگ روز سخن» از تازه‌ترين واژه‌نامه‌هاي زبان فارسي است و به سرپرستي دکتر حسن انوري در يک جلد تاليف شده‌ است. اين واژه‌نامه نسخه‌ي خلاصه‌شده‌ي دو ويرايش اصلي «فرهنگ سخن» است: ويرايش بزرگ (فرهنگ بزرگ) در هشت جلد، ويرايش کوچک (فرهنگ فشرده) در دو جلد.
فرهنگ روز سخن، برخلاف دو فرهنگ اصلي، واژه‌هاي قديمي را دربرندارد و در تدوين آن، واژه‌ها و تعبيرات روز زبان فارسي مدنظر بوده‌ است. حجم اصطلاحات علمي نيز در اين ويرايش از فرهنگ سخن کمتر از دو ويرايش اصلي است. اين فرهنگ توسط انتشارات سخن تدوين و منتشر شده‌ است. در تدوين اين فرهنگ نيز، افزون بر سرويراستار (دکتر حسن انوري)، 46 مولف و 21 ويراستار در بخش‌هاي عمومي و تخصصي همکاري داشته‌اند.