توضیحات

فرهنگ اصطلاحات ادبي دائرة المعارف كوچكي است از واژگان ادبي معاصر شامل مفاهيم نقد ادبي، مكاتب و جريانهاي عمده در ادبيات جهاني و صناعات ادبي كه به شيوه تطبيقي و توضيحي ارائه شده است.

كوشش مولف بر آن بوده است كه با تحقيق و جستجو در منابع معتبر فارسي و انگليسي و از راه مطابقت تعاريف با يكديگر، به جاي ابداع واژه هاي نو حتي الامكان از واژگان موجود و جا افتاده در نوشته هاي اديبان معاصر بهره گيرد و آنها را با برابر هاي اروپايي هر كدام تطبيق دهد.

از ويژگيهاي ديگر كتاب آنكه هر واژگان طي مقاله اي به تفصيل و تفكيك در زبانهاي فارسي و انگليسي تشريح و تبيين شده است. و با بهره گيري از نمونه هاي لازم نياز مراجعه كننده را به تعريف يا توضيح جامع تري برآورده مي كند.