توضیحات

علمای دین که از جمله‌ی مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی ایران بودند، در رویارویی با مشروطیت و چالش میان سنت و تجدد از خود واکنش‌هایی نشان دادند. شناخت هر چه صحیح‌تر و نقد چگونگی و چرایی مواضع فکری و عملکرد علما در عصر مشروطیت ایران، از آن‌رو که مواضع مهم‌ترین رهبران سنتی جامعه‌ی ایرانی در برابر تفکر جدید و فعالیت‌های تجددطلبانه در عصر مشروطیت، و ماهیت و چگونگی تداوم اندیشه‌‌ی سیاسی سنتی در میان گروهی از علما و تحول اندیشه‌ی سیاسی سنتی در میان گروهی دیگر از علما را نشان می‌دهد، از اهمیت فراوانی برخوردار است.