توضیحات

:تاریخ ایران عصر هخامنشی بر دو منبع اصلی استوار است، منابع داخلی که نقش برجسته ها، متون اقتصادی، اداری و مانند آنهاست، و منابع خارجی که از جمله شامل گزارش های نویسندگان یونانی و رومی و کتاب مقدس است.کتاب حاضر ضمن معرفی و نقد تمامی این منابع بخش هایی از هر کدام را که به دوره ی پادشاهی کورش بزرگ تا اردشیر اول مربوط می شود، آورده است.ماریا بروسیوس دانشیار تاریخ باستان در دانشگاه نیوکاسل است که به ایران نیز سفر کرده و آثار متعددی هم درباره‌ی تاریخ ایران نوشته است که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های شاهنشاهی هخامنشی (از کورش بزرگ تا اردشیر اول) و زنان هخامنشی اشاره کرد