توضیحات

«گريد» به‌عنوان قاعده و قانونی كنترل‌كننده به‌شكلی كه ما امروزه می‌شناسيم، هنوز به رشد و تكامل نهايی خود نرسيده بود و تنها قدم‌هايی ابتدايی در راه رسيدن به بهترين شرايط ممكن از نظر نظم و جنبه اقتصادی استفاده از مصالح تايپوگرافی برداشته شده بود.

قواعد گريد كه در كتاب «سيستم گريد در طراحی گرافيک» ذكر شده‌اند، بعد از جنگ دوم جهانی در سوئيس گسترش يافت و مورد استفاده قرار گرفت. در نيمه دوم دهه چهل، نخستین نمونه‌های كارهای چاپی كه با اصول گريد طراحی شده بود، ظهور كرد. اين گرايش نوين با مشخصه نحوه استقرار متن و تصوير (كه بر اساس قواعدی محكم و اصولی انجام می‌شد و دارای هماهنگی و يكپارچگی در تمامی صفحات بود) معرفی شد و در آن نمايش موضوعات بسيار واقعی‌تر و ملموس‌تر انجام گرفت.

اين كتاب، موارد مهم و ضروری كاربرد گريد را بيان كرده و نكات اصولی و اساسی را كه بايد در گريد اجرا شود با جزئيات دقيق توضيح داده است. مخاطبان با توجه به تمرينات عنوان‌شده در اين كتاب به نظمی كه با استفاده از سيستم گريد در طراحی حاصل می‌شود، پی خواهند برد.

«گريد و فلسفه طراحی»، «هدف استفاده از گريد چيست؟»، «فاصله بين سطرها، «فونت‌های اصلی و فونت‌های نمايشی»، «عكس در سيستم گريد» و «گريد در طراحی فضای سه بُعدی» عناوین برخی سرفصل‌های مهم این كتاب را تشکیل می‌دهند.