توضیحات

آزمون MMPI از جمله آزمونهایی است که به عنوان یکی از ابزارهای معتبر سنجش در تشخیصهای آسیب شناسی روانی مورد استفاده فراوان دارد. مقاله ها و پژوهشهای بیشماری که همه ساله در مورد جنبه های گوناگون این آزمون در سرتاسر جهان منتشر می شود، از اهمیت کاربرد، برخورداری از روایی و اعتبار بالا و پذیرش چشمگیر آن در میان متخصصان بالینی حکایت می کند. بدیهی است همانند هر آزمون دیگر، ارزشمندی و کارآیی این آزمون نیز به میزان تجارب عملی و دانش نظری استفاده کنندگان و آگاهی آنان از شیوه های اجرا و تفسیر دقیق نتایج آن وابسته است. توانایی متخصص بالینی و استفاده صحیح از این آزمون برای تشخیص و درمان مستلزم آگاهی وی از پژوهشها و یافته های گسترده درباره جنبه های گوناگون کاربرد MMPI و شیوه های تفسیر آن است.

کتاب حاضر یک راهنمای جامع و کامل درباره روشهای اجرا، نمره گذاری و تفسیر MMPI و MMPI-2 است. نویسندگان این کتاب با تکیه بر نتایج پژوهشهای گوناگون و گسترده متخصصان بالینی، راهنمایی سودمند جهت تفسیر گام به گام و بسیار دقیق انواع نیمرخهای MMPI و MMPI-2 و مفاهیم ضمنی و بالینی هریک از این نیمرخها و تفسیر انواع کدهای چندنقطه ای آن فراهم کرده اند. از این رو می توان کتاب حاضر را کامل ترین منبعی دانست که تا کنون درباره MMPI و MMPI-2 به زبان فارسی منتشر شده است. بنابراین مطالعه این کتاب می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار متخصصان بالینی اعم از مشاوران، روانشناسان و روانپزشکان قرار دهد و آنان را در تشخیص گذاریهای بالینی و کاربردی یاری کند.