توضیحات

کتاب «در جستجوی زبان نو» نوشته‌ی «رویین پاکباز» مورخ هنر، مدرس، منتقد و نقاش برجسته معاصر، تحلیلی بر سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید دارد. ناشر در معرفی این اثر آورده است: «چنین به نظر می‌رسد که دانش هنرهای تجسمی به رغم گسترش نسبی این هنرها هنوز در جامعه ما از وسعت و عمق لازم برخوردار نیست. تاثیر منفی این کاستی را در عرصه‌های مختلف نقد هنری از تحلیل و نقد تا فعالیت‌های خلاقه می‌توان ملاحظه کرد. خصوصا در آنجا که هنرمند یا منتقد و یا تماشاگر به هنر نوین می‌پردازد، اهمیت توسعه و تعمیق شناخت هنری آشکارتر می‌شود. زیرا در این مورد روشی معین در “دیدن” و مساله زبانی جدید پیش می‌آید که دست‌کم دانشی مناسب را در زمینه‌های تاریخی، زیبایی‌شناسی، و فنی می‌طلبد. انگیزه تدوین کتاب حاضر از همین نیاز برآمده است. در جستجوی زبان نو در پی جوابی به این پرسش است که چرا دانش هنرهای تجسمی در جامعه ما از وسعت و عمق لازم برخوردار نیست. کوشش نویسنده‌ی فرهیخته‌ی این اثر بر آن بوده تا تحول هنر نقاشی در دوره‌ای معین و با توجه به مسائل هنری، اجتماعی و تاریخی را بازنموده، ارتباط این جنبه‌ها و نقش موثر عوامل عینی و ذهنی در پیدایی سبک‌های جدید نقاشی را توضیح دهد.»