توضیحات

خون و نفت “خاطرات منوچهر فرمانفرمائیان، یکی از رجال سیاسی و از صاحب منصبان ایران در امور نفت در دوره پهلوی است..وی در سال 1296در تهران متولد شد .در انگلستان در رشته مهندسی نفت فارغ التحصیل شد .پس از بازگشت به ایران پس از جنگ جهانی دوم مدیر کل اداره نفت، امتیازات و معادن شد .در سال 1337مدیر فروش شرکت نفت ملی ایران گردید .در ضمن عضو هیئت مدیره کنسرسیوم بین المللی نفت نیز بود .او از امضا کنندگان اصلی موافقتنامه قاهره در سال 1338بود که به تشکیل اوپک منجر شد .او همچنین نخستین سفیر کبیر ایران در ونزوئلا بود .منوچهر فرمانفرمائیان به گردآوری فرش، سفالینه های قدیمی ایران و سفرنامه های ماجراجویان اروپایی در خاورمیانه علاقه وافری داشت .او مهمان همیشگی دربار شاه و دوست خواهران و مشاوران شاه بود .او در حال حاضر در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا زندگی می کند .تعدادی از سرفصل های کتاب از این قرار است :درون دیوارهای حرم، بازی خطرناک نفت، زیردست رضاشاه، اشغال، ملی کردن، شاهنشاه و رویای آمریکایی، در خدمت شاه، انقلاب، آخرین راه به سوی آزادی .صفحات پایانی کتاب شامل یادداشت های مولفان، پیوست و نمایه است .