توضیحات

کتاب حاضر از جمله بحث برانگیزترین نوشته های عصر حاضر است که به همت یکی از برجسته ترین اندیشمندان دانشگاه میشیگان، ریچارد اِ.نیسبت به رشته تحریر در آمده است. نیسبت ضمن بررسی و تحلیل تفاوت های شناختی متعدد میان آسیایی ها و غربی ها با تاکید بر نقش مهم مولفه های فرهنگی این گونه استدلال می کند که «شناخت انسان ها در همه جا یکسان نیست».مطالعه این کتاب برای دانشجویان زبان شناسی و رو انشناسی و به ویؤه پژوهشگران علوم شناختی ضروری به نظر میرسد.