توضیحات

«تاریخ حفاظت معماری» نوشته دکتر یوکا یوکیلهتو است. این کتاب یک مرجع دانشگاهی در رشته مرمت آثار باستانی به شمار می‌رود و نگاهی نوین به پدیده حفظ و مرمت آثار تاریخی در سطح جهانی دارد.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و توصیف سرچشمه و نحوه تکوین رویکرد مدرن حفاظت و مرمت یادمان‌های باستانی و بناهای تاریخی، تأثیر آن بر مشارکت بین‌المللی در حمایت قانونی و حفاظت از میراث فرهنگی، و سرانجام، پیامدهای جهانی آن است.

تعریف اشیاء و سازه‌های ادوار گذشته به عنوان میراث تاریخی و سیاست‌های مربوط به حمایت، مرمت و حفاظت آنها به مرور زمان تکامل یافته است و اکنون به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت‌های جامعۀ نوین تلقی می‌شود. از قرن هجدهم به این سو، هدف این فرآیند را حفظ میراث فرهنگی جامعۀ بشری عنوان کرده‌اند که به تدریج نه فقط یادمان‌های باستانی و آثار هنری گذشته، بلکه با پیدایش ارزش‌های گوناگون در دهه‌های اخیر، حتی کل نواحی را نیز دربرگرفته است.