توضیحات

در بخش اول اين كتاب ديويد مگارشك سيستم آموزش بازيگري استانيسلاوسكي را در بوته نقد قرار مي دهد. بخش دوم دربردارنده تئوري بازيگري استانيسلاوسكي است؛ مجموعه اي از اصول و قواعدي كه زمينه ي شناخت ماهيت هيجانات و سرشت واقعي احساسات و همچنين دستيابي به حالت خلاق ذهني را به منظور موفقيت بازيگر بر روي صحنه و كارگرداني صحيح صحنه فراهم مي آورند و نگاهي نو به فنون بازيگري مي اندازد. استانيسلاوسكي از طريق بررسي تجربيات خود در مقام هنرپيشه و تحليل معروف ترين نقش هاي خود، به ارائه ي قوانين تكنيك بازيگري و تعليم و تربيت هنرپيشگان و كارگردانان مي پردازد. در بخش سوم و چهارم نيز اخلاق تئاتري و بديهه سازي به سبك استانيسلاوسكي از زبان ديويد مگارشك نقل مي شوند.

گزیده ای از کتاب

قدرت هنرپيشه، يعني توانايي او در نيل به اوج افكار و احساسات قهرمانانه، نتيجه مستقيم تعليم و تربيت اوست. از لحاظ اساس خلاق زندگي هنرپيشه، هم تعليم و تربيت و هم تسلط به نفس همان اندازه حائز اهميت اند كه عنصر ديگر كار خلاق يعني عشق به هنر. هنرپيشه هر اندازه هم كه در هنرش به مراتب بالا صعود كند، اگر فاقد فرهنگ باشد یا نتواند به حالت كشش قهرمانانه نايل آيد، هيچ گاه به كمال حرفه خود نخواهد رسيد. و تنها كساني به اين حالت كشش قهرمانانه دست مي يابند كه بر هنر تسلط به نفس مطلقا پايدار تسلط يافته باشند.