توضیحات

بهرام بیضایی از جمله نویسندگان تاثیرگذار در ادبیات نمایشی و سینمای ایران است. او در نوشته هایش از ابتدا بر روی سه محور اسطوره، حماسه و تاریخ تمرکز کرده، و با تلفیق این عناصر آثار متنوعی در ادب معاصر فارسی پدید آورده است.
بیضایی همواره به کمک جا به جایی اساطیر و تداوم آن در متون ادبی و تاریخی کلاسیک فارسی، راوی و آفرینش گر نوینی در ادبیات امروز ایران است. او با ایجاد تردید، شک و پرسشگری در آثارش، درنگی در اندیشه های ما ایجاد می نماید که جای تعمق و بررسی چندین باره دارد. وی ضمن حفظ درون مایه آثار کهن ادبی، زبان را در خدمت نگاه اجتماعی امروز در می آورد. این کتاب با تحلیل هشت نمایش نامه بهرام بیضایی به شیوه انتقادی برآن است تا بازتاب واژگان و نحو زبان را در سه الگو هویت، قدرت و دانش بررسی نموده و با تبیین و تفسیر آن زوایا و لایه های تو در توی آثار این نویسنده را به خوانندگان نشان دهد.