توضیحات

مجموعه حاضر براي راهنمايي شما به جهت كاستن مشكلات روزانه و افزودن شادي و لذايذ فراهم آمده است، اين كتاب شما را ياري مي كند تا با ديدي ديگر به مشكلات بنگريد و هر گاه كه با موضوع ناخوشايندي مواجه شديد با گشودن بخش مورد نظر به آرامشي دروني دست يابيد و براي رفع مشكل پاي در راه بگذاريد. مطالب موجود به شما يادآوري مي كنند تا به تدبير پروردگار اعتماد داشته باشيد و از زاويه اي ديگر مسائل را بنگريد.

«كافي» كلمه حيرت انگيزي است كه از قدرت بيشتر، بهتر، بهترين مي كاهد. احساسي از سرشاري و غنا به همراه مي آورد. با قبول مفهوم «كافي» به خوب بودن و كفايت خود مي رسيم. وقتي در پايان برنامه صرف ناهار خوشمزه مي گوييد «به قدر كافي خوردم» معنايش اين است كه سير شده ايم و راضي هستيم. ديگر دنبال بيشتر، بهتر، بهترين نيستيم. كلمه «كافي» قدرتي در پس خود دارد. وقتي انديشه كافي بودن را به اعماق زندگي خود راه مي دهيد آرام مي گيريد، مي توانيد رايحه دل انگيز گل هاي رز را استشمام كنيد.