توضیحات

کتاب حاضر در سه بخشِ “نشانه”، “ساختگرایی” و “معنی شناسی ساختگرا” نگاشته شده است. بخش نخست ابزارهایی را دراختیار خواننده قرار می دهد تا بتواند درک بهتری از دو بخش دیگر داشته باشد. بخش دوم به معرفی اجمالی مسائلی در حوزۀ ساختگرایی می پردازد و بخش سوم، بخش مختصری است که در باب آشنایی با معنی شناسی ساختگرا به مثابه یکی از نظریه های معنی شناسی واژگانی نگاشته شده است.