توضیحات

همزمان با پیشرفت و گسترش شغل ها در جوامع، ارزیابی و تشخیص افراد
مستعد برای شغلهای مختلف تنها به وسیله ی تحلیل های شغلی و بکارگیری
ابزارهای مناسب سنجش امکان پذیر می باشد. امروزه تشخیص توانمندی های ذهنی،
استعداد ها و علائق شغلی در افراد مورد توجه خاص صاحبان صنایع در کشورهای
پیشرفته جهان است. مدیران ادارات و صاحبان صنایع با بکارگیری ابزار های تحلیل
شغلی افراد توانمند و شایسته را برای شغل های مختلف شناسایی و انتخاب می نمایند.