توضیحات

کتاب حاضردومین اثر از مجموعه ((جوانان و فرهنگ جهانی)) است. در نخستین اثراز جوانان و نوجوانان دعوت کردیم که یک سال تمام هرروز در صحبت سعدی ادب و حکمت آموزندو اینک دراین کتاب که عنوان در قلمرو زرین بر آن نهادیم دعوت ما این است که یک سال هرروز ساعتی در صحبت شاعران و نویسندگان ادب انگلیس و آمریکا به سر برند و از شهد لطف و شراب ذوق وحکمت صاحب دلان آن دیار تناول کنند و در کنار آن نیز با نقلی از لعل شاهدان پارسی گو کام خود شیرین گردانند. در دیباچه کتاب نخستین از ۀیینه جهانی ادبیات سخن گفتیم و اشاره کردیم که آثاربزرگ ادب جهان هریک آیینه ای هستند درپیش روی فطرت الهی ما تا در آن بنگریم و گوهر ذات خویش را بهتر بشناسیم وبا پیروی از صراط مستقیم فطرت که همان فطرت خدا ودین و آیین خداست به جانب فرشتگان سه گانه زیبایی و دانایی و نیکویی حرکت کنیم ودر صحبت آنان به شادی حقیقی و پایدار برسیم در ((قلمرو زرین)) نیز سیری است در سرزمین حوریان و پریان ادب انگلیس و دیدار با نازنینانی  که می توان به روی ایشان می گلگون نوشید. دراین سرزمین شاه پریان ویلیام شکسپیر است که بر تخت پادشاهی این ملک چون خورشید می درخشدو با شکوه و هیبت دروازه های قصر خود را به روی همگان باز کرده وبا رعام داده است. سخنان بدیع می گوید از حکمت الهی و مواعظ نیکو وطنزهای شیرین و حکایت های عبرت آموزوپندها می دهد که گوش را از درو گوهر گرانبها تر است گاه او را می شنویم که می گوید:

خود را آخرین کس دوست بدار

آنها که نفرتی در دل دارند دل هایشان را شاد کن

وبدان که فساد و تباهی هرگز سودی بیش از راستی و درستی نخواهد داشت

در دست راستت صلح و مهربانی را حمل کن

تازبان حس.دان را خاموش کنی و خوش است از چنین حکیمی قصه شنیدن و پایان کارهای نیک و بد آدمیان دریافتن. او بیش از سی قصه بلند گفته است که هریک برای یک شب دراز زمستانی یا یک رو زبلند تابستانی بسنده است.