توضیحات

نظريه‌هاي ادبي در جهان غرب به طور گسترده مورد بررسي قرار گرفته و ديگر توضيحات دوباره و بازتوليد آن در ايران سودمند به نظر نمي‌رسد. روشن است كه توضيحات خود صاحب‌نظران و شاگردان آنان كافي است و بهتر است كه ما تنها به مطالعه و ترجمه آن‌ها رو كنيم. اما رويكردهاي تمريني، علمي و كاربردي به اين نظريه‌ها همچنان كاري شايسته است و گروهي به ويژه در جهان غرب دست به اين كار زده‌اند. در كتاب حاضر تلاش شده است اين نظريه‌ها، همراه با گزارش اجمالي، در شعر و داستان كوتاه ايراني نشان داده شود. اين تمرين با آثاري صورت گرفته كه ايراني‌ها با آن‌ها آشنايند و در همين كتاب نيز خواندن آن در زماني اندك ميسر است.