توضیحات

این کتاب مجموعه ی سه نمایش نامه ی کوتاه تحت عناوین “مگافونیا”، “اردوان سوم” و “آزرمیدخت” را در برمی گیرد که هر یک با شرح روایت هایی تاریخی و پرکشش، خواننده را با خود همراه می سازند. “میلاد حسینی”، تمامی محتوای داستان های این اثر را بر پایه ی مستندات و تحقیقات گسترده ی خویش تدوین نموده است؛ وی در آغاز هر نمایش نامه، ابتدا، مقدمه ای حاوی توضیحات مفصلی از حکایت های تاریخی مربوطه و جزئیات منابع اقتباسی خود، هم چنین تحلیل ها و نظرات دو نویسنده ی معروف ایرانی، “دکتر قطب الدین صادقی” و “رضا آشفته” در باب این مجموعه، را ضمیمه ی کتاب کرده و سپس، متن اصلی نمایش نامه را نیز ارائه می نماید. در “مگافونیا”، ماجرای پر فراز و نشیب به سلطنت رسیدن “داریوش اول” را می خوانیم که شخصیت های اصلی آن “کمبوجیه ی دوم” پادشاه پارس، “بردیا” فرماندار مادها ، پسران کوروش “آتوسا” و “آرتیسون”، دختران کوروش، “پارمیس” فرزند بردیا، “گبریاس” و “اتانس”، نجیب زادگان و جنگاوران پارسی و هم چنین “داریوش یکم”، پسر ویشتاسب هستند. اصل ماجرا در رابطه با کشتن بردیا توسط کمبوجیه ی دوم و سپس به قتل رسیدن وی توسط داریوش یکم می باشد که نویسنده به گونه ای جذاب و خواندنی آن را به رشته ی تحریر درآورده است. در نمایش نامه ی “اردوان سوم”، داستان درباره ی جنگ های رخ داده میان ایران و رم می باشد و در “آزرمیدخت” نیز مولف، حکایتی خواندنی را درباره ی سرنوشت یکی از زنان دوره ی ساسانیان، ارائه می دهد.