توضیحات

در این کتاب با بررسی انتقادی ۵۰ سال فعالیت سیاسی ملکم خان دستاوردها و تاثیرهای اندیشه و عمل او به عنوان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه معرفی شده است. در عین حال این بررسی پرتوی می‌افکند بر نقش روشنفکران ایران در دگرگونی‌های سیاسی-اجتماعی در دوره‌ای که به نهفت مشروطیت انجامید

.فصل اول کتاب شامل تحلیل سه دوره‌ی متمایز فعالیت سیاسی ملکم است. به علاوه از آن‌جا که ملکم‌خان از تاثیرگذارترین روشنفکران صدر مشروطه بود هر پژوهشگر تاریخ که به بررسی این دوره پرداخته خود را ناگریز دیده است که نسبت به فعالیت‌های سیاسی او موضع‌گیری کند. در فصل دوم کتاب آرای برخی پژوهشگران به ویژه آرای ماشاالله آجودانی در کتاب «مشروطه ایرانی» در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی ملکم با رویکردی انتقادی تحلیل شده است.