توضیحات

رمان فردریک بکمن، در یکی از شهرهای کوچک و دورافتاده و در حال سقوط سوئد رخ می دهد. شهری که مردمش امیدوارند تیم هاکی جوانانش عزت و افتخار را به آن ها برگرداند و وضعیت اقتصادی شهر را هم سر و سامان بدهد. اوضاع خوب پیش می­رود تا این که ناگهان اتفاقی وحشتناک همه چیز را تغییر می دهد. اتفاقی که نه فقط رویاهای شهر را نابود می کند بلکه جامعه را از هم فرو می پاشد. این رمان روایت کننده ی چیزی بیش از ورزش هاکی است: درست در برابر غلط، ترس در برابر شجاعت و اهمیت و محدودیت دوستی و وفاداری. «بیرتاون» از خیلی جهات درست مثل کتاب های پیشین بکمن به طور شگفت انگیزی رمانی متفاوت است وداستانی را روایت می کند که نمی توانید فقط بخوانیدش، در آن غرق می شوید.