توضیحات

کتاب «شمسپاره» اثر «الیف شافاک» نویسنده سرشناس ترکیه ای است. الیف شافاک در این کتاب از موضوع های گوناگونی همچون کیستی و هویتِ زن و جایگاه او در جامعه و خانواده، آزادی های فردی، روابط میان مرد و زن، ادبیات، ستیزه های قومی و غیره … سخن میگوید. شافاک در این کتاب به زندگی شخصی خود نیز پرداخته است و به عنوان یک زنِ نویسنده، چالش های زندگیش را به رشته ی تحریر درآورده است.

شمسپاره کتابیست خواندنی و قابل تامل . . . کتابی که یکبار خواندنش بسنده نمیکند و باید آن را دوباره و دوباره خواند.

در بخشی از کتاب شمسپاره، اینگونه میخوانیم:

هر حکایت، هر کلمه، یک شمسپاره است… تکه ای از آفتاب است… می افتد روی شانه هایمان… آرام آرام مثل دانه های برف، مثل باران، روحمان را میشوید، از وجود غبار و آلودگی پاک میکند؛ از یکنواختی ها…

انسان ها با عادت ها و شباهت ها زندگی نمیکنند. در جمع هایی که همه شبیه به هم هستند، هنر خلق نمیشود، ادبیات زاده نمیشود، فلسفه به وجود نمآید، خلاقیت جلوه نمیکند. شباهت، تنها خویش را به دنیا می آورد. زمان تنها با انعکاس یک صدا میگذرد. یک جامعه از شباهت، تک صدایی و تکرارها نه، بلکه از ترکیب ها و بداعت ها و تکاپوها و ریتمی دموکراتیک تغذیه میشود.

اگر انسان قرار باشد در این زندگی چیزی یاد بگیرد، از کسی که شبیه خودش نیست، از کسی که مثل خودش نیست، می آموزد.