توضیحات

این کتاب دربارهٔ آن چیزی است که همهٔ ما در زندگی آن را جستجو می‌کنیم. آزادی واقعی و درونی. آن نوع از آزادی و سبکبالی که قدیسان و عارفان همواره در طول تاریخ راجع به آن نوشته‌اند. این نوع از آزادی در به دست آوردن آنچه در نهایت از دست خواهید داد نیست. این نوع از آزادی تجربهٔ آنچه فانی و در نهایت تغییرپذیر است نیست. در عوض این نوع از آزادی برخاسته از دانش و توانایی کشف رضایت و خوشحالی و رضایت درونی خودتان و توانایی محفاظت و حمایت از خودتان، علی‌رغم تمامی پستی‌ها و بلندی‌ها و سختی‌های زندگی است. این آزادی از چگونگی ایجاد اتکا به نفس احساسی و معنوی سرچشمه می‌گیرد. آن گونه از اتکا به نفس که به شما امکان می‌دهد هر روز زندگی‌تان را با خوشحالی و توانایی و صلح و آرامش درونی بیشتری سپری کنید. مهم‌تر از همه، این نوع از آزادی از یافتن منبع امنیت و خوشحالی درونی‌تان نشأت می‌گیرد. خوشحالی‌ای که هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند آن را از شما بگیرد.

دی انجلس در خصوص این کتاب می‌گوید:

رازهایی درباره زندگی که هر فردی باید بداند حاوی مهم ترین درس ها درباره زندگی است که ظرف سی سال گذشته در عمیق ترین و متحول کننده ترین سفرهای احساسی ،معنوی خود آموخته ام.گرچه اطلاعات داده شده دراین کتاب به آرامی و باصبر و حوصله در من شکل گرفته ،هرگز نمی توانستم این کتاب را ده سال پیش،پنج سال پیش یا حتی دوسال پیش بنویسم. درست به مانند غذایی که باید روی آتش ملایم بماند تا جا بیفتد و خوشمزه ترشود.این کتاب نیز به بیست و چهار ماه گذشته احتیاج داشته تا طعم دلچسب و نهایی خودرا پیدا کند، حال این کتاب آماده شده و در دسترس شماست و باعث سعادت و خوشحالی بسیار است که توانسته ام آن را به شما عرضه کنم.