توضیحات

در کتاب “راز لکنت زبان: بازشناسی ماهیت لکنت‌زبان و درمان آن” کامبخش فرهمندپور با 30 سال تجربه موفق در زمینه تحقیق و درمان، ضمن نقد آرای برجسته ترین متخصصان صاحب نام لکنت زبان، تلاش کرده است با زبانی ساده، علمی و به دور از ابهام به این پرسش های کلیدی پاسخ دهد:

– لکنت زبان چگونه آغاز می شود؟
– لکنت زبان چگونه گسترش می یابد؟
– چرا مقدار لکنت در یک فرد متغیر است؟
– تعریف لکنت زبان چیست؟
– آیا علت یابی آن در درمان نقش دارد؟
– مبنای اندازه گیری شدت و ضعف لکنت در افراد گوناگون چیست؟
– گستره آسیب های شخصیتی، اجتماعی، ارتباطی و دیدگاهی آن چیست؟
– آیا خود شخص باید درمان شود یا گفتار او؟
– چرخه لکنت چیست و چگونه پدید می آید؟
– درمان چگونه حاصل می شود؟

فهرست مطالب

سرآغاز
مقدمه
بخش اول: ماهیت و درمان
فصل اول: زمینه‌های معتبر علمی
فصل دوم: لکنت زبان چگونه آغاز می‌شود
فصل سوم: شبه لکنت‌ها
فصل چهارم: گسترش لکنت‌زبان
فصل پنجم: پنهان‌کاری
فصل ششم: علل نابسامانی‌ها
فصل هفتم: عوارض لکنت زبان
فصل هشتم: ماهیت لکنت‌زبان
فصل نهم: درمان
فصل دهم: مشکلات درمان
فصل یازدهم: رسانه‌ها
فصل دوازدهم: خانواده
فصل سیزدهم: پیشگیری
فصل چهاردهم: تعریف‌ها
فصل پانزدهم: دیدگاه‌ها
فصل شانزدهم: نظریه‌ها و شیوه‌های درمان
فصل هفدهم: نقد
فصل هجدهم: پرسش و پاسخ
فصل نوزدهم: پیامنامه