توضیحات

مطالب در این کتاب به گونه ای است که برای خواننده با هر میزان از دانش موسیقی نگرشی جامع و زنده از هنر موسیقی فراهم می آورد و نیز می تواند مبنای مطالعه ای ژرفتر و تخصصی برای دانشجویان رشته موسیقی باشد ، معرفی مبانی مفاهیم سازه ها و فرمهای موسیقی بررسی سیر تاریخی اجتماعی و سبک های هنر موسیقی در دوره های قرون وسطی رنسانس باروک کلاسیک رمانتیک و سده بیستم همراه با ارائه سرگذشتی کوتاه از آهنگسازان مهم هر دوره و تحلیل سبک و گزیده ای از آثار آنان که اغلب با طرح های شنیدنی همراه شدها ند پیکره اصلی کتاب را تشکیل می دهند بررسی موسیقی جاز نمایش های موزیکال موسیقی راک و نیز گزیده ای از موسیقی غیر غربی در این کتاب همگام با دیدگاه های پژوهشی دهه اخیر چشم انداز موسیقایی رنگارنگ تری را برای خواننده فراهم آورده است