توضیحات

چشم ها آیینه وجود انسان ها هستند،زندگی هر کسی در چشمانش نهفته است.

چشم ها می توانند گریه کنند،بخندند،حرف بزنند و حتی به شما قدرتی ماورایی بدهند.

چشم ها سرچشمه ورود به دنیای تصور و خیال هستند .شاید چشمان تو نیز خاص باشند…