توضیحات

پس از انقلاب سِر ویلیام جونز، آنچه برحسب سنت، فقه اللغه ی تاریخی-تطبیقی تغییر هویت داد. این روش جدید در مطالعه ی تاریخ زبان ها، پس از انقلاب فردینان دو سوسور و معرفی دانش نوین زبان شناسی، به تدریج و با شکل بندی تازه ای، به بخشی از زبان شناسی مبدل شد و به زبان شناسی تاریخی تغییر نام داد.
کتاب حاضر، یکی از شاخص ترین نوشته ها در زمانه ی حیات فقه اللغه ی تاریخی-تطبیقی است و معلوم می کند، زبان شناسی جدید تا چه میزان، تحت تاثیر آرای متفکران آن زمانه شکل گرفته است.