توضیحات

تابستان روایت آدم هاست.

شخصیت های داستان بی آن که بخواهند و دستی در این سرنوشت داشته باشند ،کنار هم گرد آمدند تا روایتگر داستانی باشند که در آن هیچ خوب و بد مطلقی وجود ندارد.

آدم ها در تابستان می شکنند ،فرو می ریزند،می جنگند و از نو می سازند تا زندگی دوباره ای را آغاز کنند.