توضیحات

موسیقی، ساده‌ترین و خالص‌ترین هنرهاست که توصیف‌کننده هیجانات و محرک ذوق هنری و حس زیباپرستی و ترجمان احساسات به دور از سودجویی است. پورتراب در این کتاب تحلیلی کلی بر مبانی موسیقی ارائه کرده است؛ به گونه‌ای که می‌توان این کتاب را به عنوان یکی از نمونه‌های جامع در این حوزه به شمار آورد و از زوایای متفاوت آن بهره‌مند شد.