توضیحات

مجموعه حاضر که در دو جلد به طبع رسیده کلیات اشعار زنده‌یاد فریدون مشیری است که این آثار را شامل می‌شود :جلد اول” :تشنه طوفان”، “گناه دریا”، “ابر و کوچه”، “بهار را باور کن”، “از خاموشی”، “تازه‌ها (گزینه اشعار) و “مروارید مهر .”جلد دوم” :آن باران”، “از دیار آشتی”، “با پنج سخن‌سرا”، “لحظه‌ها و احساس”، “آواز آن پرنده غمگین “و “تا صبح تابناک اهورایی .”در پایان جلد دوم کتاب، نوشته‌هایی از “علی دشتی”، “شفیعی کدکنی”، “استاد زرین‌کوب”، “سیروس آموزگار “و “س.ح.الهامی “درباره “مشیری “فراهم آمده است .