توضیحات

می توان با اطمینان گفت که ملتی شاعری نظیر حافظ ندارد،حافظ در فرهنگ بشری بی ماننداست،شاعری که زندقیان هر دوره ای شعر او را آیینه ی اندیشه های خود بدانندودرزندگی روزانه مردم ما دیوانش رادر کنارقرآن مجیدبرسرسفره عقد وهفت سین سال نو قرار می دهندوبا آن فال بگیرندواستخاره کنند.چنین شاعری در جغرافیایی کره ی زمین ودرتاریخ بشریت منحصربه فرد است وهمانند ندارد.این کتاب 3جلدی می باشد.

جلد اول : جمال شناسی و جهانِ شعری

جلد دوم : یادداشت ها و نکته ها

جلد سوم : درس گفتارهای دانشگاه تهران